Het Masterplan: Detentie en internering in humane omstandigheden voorziet de vervanging van de huidige gevangenis van Antwerpen door een nieuwe gevangenis van 440 plaatsen in de buurt van het nieuwe gerechtsgebouw.

Vervanging van de gevangenis

De gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen dateert van 1855 en is niet aangepast aan een hedendaags detentiebeleid. Het Masterplan: Detentie en internering in humane omstandigheden voorziet daarom de vervanging van de gevangenis door een nieuwe gevangenis in Antwerpen.

Het nieuwe arresthuis zal plaats bieden aan 440 gedetineerden opgesplitst in 1 entiteit voor 330 mannen, 1 entiteit voor 66 vrouwen en 1 entiteit met een medisch centrum en een psychiatrische afdeling voor 44 personen.

Locatie

De gevangenis zal gebouwd worden naast het eco-effectief, watergebonden bedrijventerrein Blue Gate Antwerp (Petroleum-Zuid) en de technische campus, in de directe nabijheid van het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen. 

Het terrein voor de gevangenis heeft een driehoekige vorm en is ongeveer 7 hectare groot. De Regie der Gebouwen heeft de gronden aangekocht ter waarde van ca. 4,6 miljoen euro.

De toegang tot het terrein zal zich aan de zuidelijke kant bevinden en aansluiting geven op de Olieweg. 

De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie streven naar een innoverend ruimtelijk model dat aansluit bij de hedendaagse ambities op vlak van detentie, alsook op een maximale integratie in de omgeving, zowel op ruimtelijk als ecologisch vlak.

Design Build Finance Maintenance (DBFM)

De gevangenis wordt gerealiseerd via een DBFM-procedure, waarbij DBFM staat voor Design, Build, Finance en Maintain. 

Dat is een publiek-private samenwerking, waarbij de Regie der Gebouwen – de bouwheer - een privépartner onder de arm neemt die het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de gevangenis voor zijn rekening neemt. 

Toewijzing van de opdracht aan Hortus Conclusus

De DBFM-opdracht werd toegewezen in de zomer van 2021 aan het consortium Hortus Conclusus.

Het consortium bestaat uit volgende firma’s: 

 • Ontwerp: Hootsmans architectenbureau BV, ARCH & TECO Architecture and Planning CVBA, Bureau Bas Smets, Ingenium 
 • Bouw: Jan De Nul NV, EEG, Envisan NV (voor de sanering)
 • Onderhoud: Jan De Nul NV, EEG en Facilicom Facility Solutions.

Concept van de nieuwe gevangenis

De ambitie van het winnende project is om het leven in de gevangenis zoveel mogelijk overeen te laten komen met de ‘normaliteit’ van het leven in de buitenwereld, om zo een betere kans te hebben op een succesvolle herintegratie. Hiervoor is een nieuwe gevangenistypologie ontwikkeld, die inspeelt op de wens voor een humane detentie. 

De naam van het consortium – “Hortus Conclusus” – verwijst naar het concept van de gevangenis.
De “Hortus conclusus” is traditioneel een omsloten binnentuin die een veilige en groene oase vormt, afgeschermd van de oncontroleerbare buitenwereld. 
Voor de nieuwe gevangenis is het de bedoeling om van een “ommuurde tuin” naar een “omtuinde muur” te gaan. De gevangenis is op die manier geen instituut dat zich afsluit van de buitenwereld, maar haalt daarentegen de buitenwereld naar binnen. 

Het resultaat is als het ware een deel van de stad, met gebouwen op menselijke schaal, met pleinen en “straten”, bomen en planten. Gedetineerden wandelen door de buitenlucht van activiteit naar activiteit. De buitenruimte wordt daarbij niet meer gezien als slechts een decoratieve achtergrond, maar als een essentieel onderdeel van het dagelijkse leven. Het terrein van het woongedeelte is ook met 4 meter verhoogd ten opzichte van het oorspronkelijk maaiveld, zodat de gevangenismuur die de ganse site omringt, minder prominent aanwezig is voor de gedetineerden.

Een reeks uitgesproken en specifieke landschappelijke en architectonische elementen worden in stroken van oost naar west over de site verdeeld. Hierdoor ontstaat in deze richting een atmosfeer van rust en continuïteit en is het ontwerp afgestemd op het beeldkwaliteitsplan van Blue Gate Antwerp. 

In de richting van noord naar zuid worden daarentegen veranderingen in ervaringen gecreëerd door beplantingen, bestratingen en het gebruik van verschillende materialen en detailleringen voor de gebouwen. 

Duurzaamheid en ecologie

Net zoals Blue Gate Antwerp zijn de ecologische ambities van dit project hoog en heeft de Regie der Gebouwen hoe dan ook een BREEAM  -score van minstens “very good” opgelegd.  Het consortium engageert zich om een BREEAM-certificaat “excellent” te behalen. De gezondheid en het welzijn van de gebruikers van de gevangenis spelen daarbij ook een rol en er wordt dan ook veel aandacht besteed aan de binnenluchtkwaliteit en het thermisch comfort. 

Er zal maximaal gebruik worden gemaakt van natuurlijk daglicht, bijvoorbeeld door de oriëntatie en de vorm van de gebouwen en de grootte van de raamopeningen. 

De ecologische voetafdruk wordt beperkt door functioneel en compact te bouwen. Er is door de compacte bouw rijkelijk voorzien in groenzones: zo zijn de wandelpaden rond de verschillende woonunits omzoomd door bomen, is er een voortuin met rijkelijke plantenbegroeiing voorzien, bestaat de parking uit een aangelegd “bos”,… Er worden ook daktuinen voorzien (logistiek gebouw) en extensieve groendaken. Er wordt zoveel mogelijk gekozen voor inheemse plantensoorten en bomen. 

Door het vele groen in het ontwerp ontstaat een groter aaneengesloten groengebied. Dit biedt onder andere mogelijkheden tot uitbreiding van het leefgebied van de aanwezige vogels. Groene zones in de stad bieden bovendien verkoeling bij hittegolven. 

Het gebruik van veel groen heeft ook een gunstige invloed op de leefbaarheid van de gevangenis voor de gebruikers ervan. 

Aansluiting op het warmtenet

De warmteproductie en -toelevering van de gevangenis zal in eerste instantie centraal gebeuren via de energiecentrale en het warmtenet op de site van Blue Gate. Het warmtenet heeft als voordeel dat restwarmte tussen gebruikers, waaronder de gevangenis, uitgewisseld kan worden. Daarnaast biedt een centrale energieproductie schaalvoordelen op vlak van aankoop en onderhoud. 

In een latere fase zal het warmtenet van Blue Gate aansluiten op het grotere, omringende warmtenet van de stad Antwerpen dat op termijn volledig verduurzaamd zal worden.

Stand van zaken

Op 30 september 2021 werd de DBFM-overeenkomst voor dit project gesloten. Op 5 mei 2023 werd de omgevingsvergunning afgeleverd. De Financial Close van het project werd goedgekeurd op 29 september 2023 op de ministerraad en op 6 oktober 2023 werd de Financial Close definitief ondertekend.

De bouw van de nieuwe gevangenis is midden november 2023 gestart met een voorziene oplevering ten vroegste in 2026.

Werf Gevangenis Antwerpen

Technische Fiche

 • Bouwheer: Regie der Gebouwen
 • Eindgebruiker: FOD Justitie 
 • Consultants - juridische en financiële bijstand: consortium STIBBE – REBEL – ORIENTES – ELD 
 • DBFM-consortium: Hortus Conclusus, bestaande uit Jan De Nul NV en EEG NV, in samenwerking met Ingenium, Hootsmans architectenbureau BV, Bureau Bas Smets, ARCH & TECO Architecture and Planning CVBA, Envisan NV en Facilicom Facility Solutions
 • Ter beschikkingstermijn: 25 jaar (daarna neemt de federale staat kosteloos de gevangenis over)
 • Oppervlakte site: 7 ha 
 • Capaciteit: 440 plaatsen
 • Duurtijd van de werken: 2023 tot 2026
 • Bouwkost: 195,5 miljoen euro, exclusief btw
 • Jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding: 23,1 miljoen euro, inclusief btw (prijspeil 2023)


Dossier geactualiseerd in december 2023.