Het kantoor van de eerste minister (© FOD Kanselarij van de Eerste Minister) / Le bureau du Premier ministre (© SPF Chancellerie du Premier ministre)