De perszaal, bijgenaamd ʹde bunkerʹ  (© FOD Kanselarij van de Eerste Minister) / La salle de presse, dite « le bunker » (© SPF Chancellerie du Premier ministre)